Python中横向或纵向拼接两个表方法实例

1 .横向拼接

横向拼接是将两个表按列连接起来,即将表格按列扩展。可以使用pandas库中的concat()函数实现横向拼接。

import pandas as pd

# 创建两个表格
df1 = pd.DataFrame({'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'],
          'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3'],
          'C': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'],
          'D': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']})

df2 = pd.DataFrame({'A': ['A4', 'A5', 'A6', 'A7'],
          'B': ['B4', 'B5', 'B6', 'B7'],
          'C': ['C4', 'C5', 'C6', 'C7'],
          'D': ['D4', 'D5', 'D6', 'D7']})

# 将两个表格横向拼接
result = pd.concat([df1, df2], axis=1)

print(result)

输出结果:

    A   B   C   D   A   B   C   D
0  A0  B0  C0  D0  A4  B4  C4  D4
1  A1  B1  C1  D1  A5  B5  C5  D5
2  A2  B2  C2  D2  A6  B6  C6  D6
3  A3  B3  C3  D3  A7  B7  C7  D7

2. 纵向拼接

纵向拼接是将两个表按行连接起来,即将表格按行扩展。可以使用pandas库中的concat()函数实现纵向拼接。

举例

import pandas as pd

# 创建两个表格
df1 = pd.DataFrame({'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'],
          'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3'],
          'C': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'],
          'D': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']})

df2 = pd.DataFrame({'A': ['A4', 'A5', 'A6', 'A7'],
          'B': ['B4', 'B5', 'B6', 'B7'],
          'C': ['C4', 'C5', 'C6', 'C7'],
          'D': ['D4', 'D5', 'D6', 'D7']})

# 将两个表格纵向拼接
result = pd.concat([df1, df2], axis=0)

print(result)

输出结果:

    A   B   C   D
0  A0  B0  C0  D0
1  A1  B1  C1  D1
2  A2  B2  C2  D2
3  A3  B3  C3  D3
0  A4  B4  C4  D4
1  A5  B5  C5  D5
2  A6  B6  C6  D6
3  A7  B7  C7  D7

总结

到此这篇关于Python中横向或纵向拼接两个表的文章就介绍到这了,更多相关Python拼接两个表内容请搜索aitechtogether.com以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持aitechtogether.com!

共计人评分,平均

到目前为止还没有投票!成为第一位评论此文章。

(0)
扎眼的阳光的头像扎眼的阳光普通用户
上一篇 2023年9月12日
下一篇 2023年9月12日

相关推荐